Mana darba pieredze, kā psihologam ir vairāk kā desmit gadi. Strādāt šajā jomā sāku studējot maģistratūrā, tomēr jau bakalaura studiju laikā, izmantoju augstskolas piedāvātās iespējas sākumskolas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem vadīt attīstošās nodarbības, veikt skolēnu psiholoģisko izpēti un sniegt vecākiem rekomendācijas par mācību snieguma, sociālo un saskarsmes prasmju uzlabošanu.

Esmu ieguvusi profesionālo maģistra grādu psiholoģijā (Mg. Psych.), kvalifikācijā klīniskais psihologs. Kā arī ieguvusi Smilšu spēles metodes sertifikātu, ar tiesībām šo metodi integrēt savā profesionālajā darbībā. Psihologa profesijā mana darba pieredze pamatā saistās ar bērniem, kuriem ir intelektuālas, uzvedības un emocionālas grūtības.

  • Šo bērnu psiholoģiskā izpēte, stipro un vājo pušu apzināšanās, rekomendāciju veidošana izglītības iestādei un vecākiem.
  • Vecāku un skolotāju konsultēšana piedāvājot efektīvākas metodes, lai strādātu pie bērna mācību, uzvedības vai attīstības problēmu risināšanas, tādā veidā veicinot arī veiksmīgāku vecāku un izglītības iestādes sadarbību.
  • Bērna individuāla konsultēšana par grūtībām mācību procesā, par konfliktsituācijām ar vienaudžiem, par attiecībām ģimenē, sakarā ar palielināto trauksmi vai pazemināto pašvērtējumu u.c. jautājumos.
  • Nepieciešamības gadījumā sadarbojos ar izglītības psihologu, sociālo pedagogu, ārstu psihiatru, logopēdu, medmāsu, izglītības iestādes administrāciju vai citiem speciālistiem izglītības iestādē un ārpus tās.
  • Lekciju vadīšana vispārizglītojošo skolu skolotājiem par mācīšanās grūtībām, diagnostiku un palīdzības iespējām.
  • Lekciju vadīšana vecākiem par bērnu pozitīvu disciplinēšanu.

Veicu intelekta, personības, emocionālās sfēras psiholoģisko izpēti bērniem līdz 18 gadu vecumam pēc vecāku, ārsta psihiatra, ārstējošā ārsta vai citu speciālistu pieprasījuma. Bērniem līdz 6. gadu vecumam izmantoju materiālus no Noras Razgailas uzdevumu krājuma pirmsskolas vecuma bērnu (no 3 līdz 7 gadiem) zināšanu un prasmju apguves līmeņa novērtēšanai, kā arī materiālus no Minhenes funkcionālās diagnostikas (MFAD).

Intelektuālo izpēti veicu ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV) vai Vudkoka-Džonsona kognitīvo spēju testu (WJ IE).

Papildus intelektuālo spēju izpētei, ir iespējams  veikt arī  Latviešu valodas un matemātikas sasnieguma  testu (LMST-II), lai noskaidrotu bērna zināšanas un prasmes – lasīšanā, rakstīšanā un matemātikā (bērniem līdz 6. klasei).

Darbā ar bērniem un pieaugušajiem integrēju arī smilšu spēles terapijas metodi.

Konsultēju latviešu valodā, psiholoģiskā izpēte – latviešu un krievu valodā. Konsultēju arī online.

Darbības jomas:

Izglītības un skolu psiholoģija, psihologs, sertifikāts nr. 1100355

Klīniskā un veselības psiholoģija, psihologs, sertifikāts nr. 1300420

Konsultatīvā psiholoģija, psihologs, sertifikāts, nr. 1500737

Dalība profesionālajās asociācijās:

Latvijas klīnisko psihologu asociācijā

Latvijas skolu psihologu asociācijā

Latvijas smilšu spēles terapijas biedrībā